Български (Bulgarian)

Отопление с камина, работеща с топъл въздух

Отоплението на даден обем от жилище или обществена сграда може да се извърши по различни начини – с различни отоплителни уреди, но никой от тези начини няма възможността да съчетава топлината и уюта, както това става при оплението с камини с вградени горивни камери.


Отоплението с открити камини ( без горивна камера ) ...

... не е ефиктивно и икономически изгодно, поради ниския коефициент на полезно действие. Ниската ефективност е по причина на това, че при тях не може да се говори за "организация на горивния процес". Процесът "горене" при тях протича непълно, неконтролируемо, което определя ниската им ефективност.

При изграждане на камини с горивна камера, с практически достатъчно висока ефективност, може да се осъществи отопление на определен обем. Това отопление може да стане със система, работеща с вода или с топъл въздух.

Отоплението с камини с топъл въздух има както положителни, така и отрицателни страни. Те трябва да се знаят, за да може да се направи правилен избор при всеки конкретен обект.


Положителните страни на въздушното отопление с камина:

 1. Бързо загряваща отоплителна система, т.е. има малка инертност в сравнение при такава с вода;
 2. Инвестицията за изграждане система с въздух и самата въздуховодна инсталация е с по-малка стойност, в сравнение с водна такава;
 3. Няма пълна зависимост от наличието на елекртическа енергия във всеки момент, т.е. горивната камера може спокойно да работи и в моментите , когато няма ток;
 4. Подходяща и безопасна за отопление на вилни жилища и жилища, в които няма постоянно присъствие на хора за подържане на камината и оттам липса на грижа за предпазване от замръзване;
 5. При правилно изпълнение няма никаква опасност от прегряване на камерата, ако се направи спиране на въздушната клапа в някое от отопляваните помещения – отделяната топлина се разпределя в останалите отопляеми помещения.

Недостатъците на въздушното отопление:

 1. Тъй като ефиктивно отопление на дадено жилище с камина може да се осъществи само ако във въздуховодната система се монтира вентилатор, то е ясно че при работата му става хомогенизиране на въздуха в целия отопляем обем. Така е възможен и пренос на миризми от едно помещение в друго. Има възможност да се направи топлообмена по подобен начин, че въздухът от помещението, в което е камината, да не циркулира в другите помещения, т.е. той да се изолира, но това не винаги е практически възможно да се осъществи;
 2. При камина, работеща на топъл въздух, не би могло да се осигури топла вода за кухненската част и за баните, освен ако не се приложи метода – водонагряване чрез топлообменен апарат, монтиран на пътя на димните газове . Този метод е приложим, обаче при по - голяма номинална условна мощност на камината и при задължително добра тяга на комина. Теоретически, а и потвърдено чрез лабораторни изпитания, е доказано, че температурата на димните газове при горивни камери, работещи на топъл въздух е в границите на 300 – 330 С°. При тази температура и при подходящо оразмерен топлообменник, може да се получат около 4 – 5 кВт. условна мощност от монтиран воден топлообменник.

Принципна схема при камини с въздушно отопление на жилище на един етаж
Принципна схема при камини с
въздушно отопление на жилище на един етаж

Ако отопляемото жилище е на един етаж, но е къща и има подпокривно пространство, въздуховодната инсталация се развива в това пространство.

В тавана на съответните помещения и на подходящите места, на края на въздуховодния клон се монтират метални регулируеми клапи, през които влиза топлия въздух:

Ако отопляемият обем е в апартамент, тогава пътят на въздуховодната система се декорира с елементите на сухото строителство и се образуват “изкуствени трегери“:

Отоплителна система с камина в процес на изграждане

Клонове от въздуховодната отоплителна инсталация, преди декорирането й

Клонове от въздуховодната отоплителна инсталация, преди декорирането й

За ефективното отопление на даден обем голямо значение има разположението на отделните помещения едно спрямо друго, наличието на бетонови стени, трегери, пътя на ел. инсталацията и др. комуникационни кабели и връзки, с които трябва да се съобрази пътя на въздуховодната инсталация.


Кога биха се получили затруднения за ефективното отопление на даден обем с камини с топъл въздух?

 1. Ако отопляемият обем се състои от много помещения, разположени последователно - едно след друго и се образува дълъг клон на въздуховодната система. Разбира се, че и мощността на вентилатора се изчислява и трябва да се монтира подходящ по мощност вентилатор. Практически е установено, че при въздуховоден клон с дължина над 13 – 15 м. в последното помещение отоплението е по-слабо в сравнение с помещенията в по–предните метри от въздуховодната система;
 2. Ако въздуховодната система е с голяма дължина, много разклонения и е изпълнена от въздуховодни тръби с голямо съпротивление /гъвкавите изолирани въздуховоди/;
 3. При неправилен монтаж – не е осигурен правилно топлообмена – движението и на топлия, и на охладения въздух:

Принципна схема на движението на въздуха в отопляем обам от помещения, разположени на едно ниво


Принципна схема на движението на въздуха в отопляем обeм от помещения,
разположени на едно ниво

 1. камина с вградена горивна камера;
 2. смукателния клон на въздуховодната система / преди вентилатора /;
 3. смукателно – нагнетателен вентилатор;
 4. нагнетателния клон на въздуховодната система;
 5. разпределителна кутия;
 6. метални клапи за топлия въздух, с които завършва всеки клон на въздуховодната система;
 7. врати на отделните помещения,служещи за връщането на охладения въздух към горивната камера;
 8. отвентилиращи решетки от хотното пространство / корпуса / на камината.

Вентилатор зад камината
Вентилатор, разположен в коридорно пространство – зад камината

Камина в процес на затваряне Вече затворена камина
Вентилатори, разположени в декорацията на камерата


Автор: инж. Анета Велкова

Подобни статии:
Отопление с камина, работеща с водонагряване
Камините на Дявач
Монтаж и декорация на камината